Postup při podání žádosti

 

 

Máte-li zájem stát se naším klientem, je třeba, abyste si podali Žádost o pobytovou službu, na jejímž základě k nám můžete být přijati.

 

K žádosti je třeba přiložit:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • doklad o výši důchodu
 • dotazník o sociální situaci žadatele

Agenda žádostí se řídí pokynem MHMP č. 2/2007 "K vedení pořadníku žádostí o přijetí do domovů pro seniory a vybraných domovů se zvláštním režimem zřizovaných HMP a jejich hodnocení". Každá přijatá žádost je na základě kritérií určených zřizovatelem hodnocena komisí skládající se z ředitele Domova, vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku péče o klienta a sociální pracovnice.

 

Kritéria pro přijetí jsou následující:

 • zdravotní stav
 • krizová situace
 • bytové podmínky
 • osamělost
 • věk
 • stupeň přiznaného příspěvku na péči.

O výsledku jednání komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni. Podle počtu získaných bodů jsou poté postupně přijímáni. Pořadí v evidenci čekatelů se mění dle aktuální situace nově přijatých žádostí. Z tohoto důvodu není možné stanovit čekací dobu na umístění do Domova.

 

Domov může odmítnout uzavřít se zájemcem o pobytovou sociální službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (§91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

 • nemá registraci pro službu, o kterou žadatel žádá (včetně toho, že nepatří do cílové skupiny)
 • nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Za zdravotní stav vylučující uzavření smlouvy, se považuje (§53 vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

 • zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • neschopnost pobytu v Domově z důvodů akutní infekční nemoci
 • chování žadatele by z důvodu jeho duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Vyplněnou Žádost spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu našeho zařízení (Domov pro seniory Krč, sociální úsek, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4) nebo doručit osobně.

Tiskopis žádosti o pobytovou službu, formulář pro vyjádření lékaře a dotazník o sociální situaci žadatele jsou k dispozici ke stažení nebo si je můžete u nás osobně vyzvednout.

 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

 

Vyplněnou žádost  spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu našeho zařízení Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 nebo doručit osobně v době úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (s přestávkou od 11.30 do 12.30 hodin). Stejné dny využijte také k telefonickému kontaktu sociálního úseku- tel. 241 091 922, 606 054 525.

Těšíme se na setkání s vámi.