Postup při podání žádosti

Vážení a milí zájemci o službu, 
naše sociální pracovnice se Vám budou rády věnovat a ochotně zodpoví Vaše dotazy, mohou Vám ukázat i prostory domova.
Ne vždy jsou ale v domově k zastižení, někdy bývají v terénu. Z toho důvodu prosíme, abyste si s nimi předem domluvili schůzku.

Jméno a telefon, popř. e-mail najdete v Kontaktech.

Děkujeme velmi za pochopení.

 

Máte-li zájem stát se naším klientem, je třeba, abyste si podali Žádost o pobytovou službu, na jejímž základě k nám můžete být přijati.

 

K Žádosti je třeba přiložit:

  • Dotazník sociální situace žadatele
  • Vyjádření lékaře  o zdravotním stavu
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoba blízká

 

 

Žádosti jsou hodnoceny Komisí pro příjem nového uživatele. Komise se skládá z ředitele Domova, vedoucího sociálního úseku, vedoucího zdravotního úseku, vedoucího přímé obslužné péče, sociální pracovnice, metodika kvality poskytované sociální služby, vedoucích domácností.

 

O výsledku jednání Komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni. V případě odmítnutí Žádosti z důvodu nedostatečné kapacity je možné zařadit žadatele do evidence žadatelů. Komise neprojednává a nezařazuje do evidence žadatelů žádosti žadatelů, kteří žádají o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory tzv. „do budoucna“.  Tedy podávají svou žádost preventivně, pro případ že by došlo ke ztížení žadatelovi sociální či zdravotní situace. Tito žadatelé nenaplňují požadavky cílové skupiny. Svou situaci zvládají sami nebo s pomocí rodiny, blízkých anebo terénní sociální služby.

 

Domov může odmítnout uzavřít se zájemcem o pobytovou sociální službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (§91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

  • neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá (včetně toho, že nepatří do cílové skupiny)
  • nemá dostatečnou kapacitu
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.

Za zdravotní stav vylučující uzavření smlouvy, se považuje (§53 vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

  • zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • zdravotní stav, kdy žadatel trpí akutní infekční nemocí
  • chování osoby by z důvodu jeho duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Vyplněnou žádost  spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu: Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4, nebo doručit osobně po telefonické domluvě na tel. +420 776 280 581.

Těšíme se na setkání s vámi.