Cílová skupina

 

Domov poskytuje sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, mají sníženou soběstačnost a jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

 

Sociální služba není poskytována těmto osobám:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (závisí na individuálním posouzení lékařem spolupracujícím s Domovem)
  • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním
  • osobám závislým na návykových látkách v dekompenzovaném stavu, osobám trpícím duševní poruchou, mající za následek narušování pokojného soužití klientů Domova a dále osobám, které v důsledku své nemoci potřebují specifickou péči služby domova se zvláštním režimem
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, a kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • osobám, které požadují službu, kterou Domov pro seniory Krč neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny
  • osobám splňujícím podmínky pro přijetí v případě, že Domov nemá dostatečnou kapacitu služby, o kterou osoba žádá.